Zakaj je financiranje malih podjetij, srednje velikih in startup podjetij tako pomembno?

Financiranje malih podjetij in kako zagotoviti stabilen denarni tok ter izboljšati likvidnost podjetij

 inanciranje-malih-podjetij-likvidnost-podjetij

Vsako podjetje si želi hitro rast in napredek. Oboje je težko doseči, v kolikor podjetja nimajo dovolj likvidnih sredstev oz. lastnega kapitala za financiranje poslovanja in novih investicij. 

Likvidnostne težave imajo velikokrat mala, srednje velika in hitro rastoča podjetja (“startup podjetja”. Poleg likvidnostnega primanjkljaja se pogosto borijo še s plačilno nedisciplino in neetičnim poslovanjem. 

Vsi ti pa tudi drugi razlogi botrujejo oz. vzbujajo potrebo po rešitvi za likvidnost. Natančneje, podjetja v upanju pridobitve likvidnih sredstev pogosto najemajo bančne kredite, kar pa ne velja za ugodno obliko financiranja.

Iz tega razloga podjetja iščejo alternativne oblike za financiranje malih podjetij. Pri tem obstajajo različne oblike financiranja, v tem prispevku izpostavljamo dve: odkup terjatev in faktoring.

Obe obliki sta znani kot zunanja vira financiranja, ki ju lahko podjetje glede na specifične potrebe uporabi za financiranje poslovanja. Obema oblikama financiranja je skupno to, da podjetju omogočata odkup oz. prodajo terjatev, s čimer si podjetje zagotovi svež denarni tok in izboljša likvidnost podjetja.

Potreba po finančni obliki odkupa terjatev in faktoringa se kaj hitro pojavi takrat, kadar podjetje proda blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačila, ki lahko znaša 30, 60, 90 ali celo več dni.

To pomeni, da dalj časa čaka na svoj denar in čakanje na plačilo vpliva na likvidnost, saj ima podjetje na drugi strani prav tako obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev itd.

Dodatna težava nastane tudi takrat, ko podjetje s svojim dobaviteljem nima sklenjenih tako dobrih plačilnih pogojev (daljših plačilnih rokov) kot jih sama nudi poslovnim partnerjem (kupcem). Iz tega razloga nastane neravnovesje, ki vodi v likvidnostni primanjkljaj.

Do izboljšanja likvidnosti tudi posredno s preverbo bonitetne ocene podjetij na EBONITETE.SI

preverba-bonitetne-ocene-podjetja

Poleg uspešnega upravljanja terjatev, o čemer smo pisali v prejšnjem poglavju, je za izboljšanje likvidnosti podjetja izjemno pomembno tudi celovito spremljanje poslovanja kupca.

To pomeni, da podjetje redno, natančno in z veliko vneme preverja bonitetne ocene poslovnih partnerjev (kupcev).

Z redno spremljavo bonitete poslovnega partnerja lahko podjetje zmanjša tveganje lastnega poslovanja in ohrani likvidnost. Tako sedaj kot že mnogokrat prej poudarjamo, da je likvidnost lastnega podjetja odvisna od plačilne sposobnosti poslovnega partnerja. 

Preverba bonitetne ocene podjetja je popolnoma na mestu, v kolikor želimo ugotoviti, ali je naš poslovni partner označen kot finančno zanesljiv poslovni subjekt. 

Enotna bonitetna ocena podaja zbir finančnih (bilanca) in nefinančnih (blokade trr, davčni dolg, plačilne navade, tožbe itd.) parametrov.

S pomočjo parametrov se podjetje umesti v točno določen razred tveganja. Pri tem razred tveganja razkrije informacijo o tem, da je tveganje poslovanja s podjetjem, ki ima “slabšo” bonitetno oceno, večje. Prav tako pa informacijo o tem, da je tveganje poslovanja s podjetjem, ki ima “boljšo” bonitetno oceno, manjše.

 

Tekom prispevka smo omenili kako je financiranje malih podjetij (tudi srednje velikih in “startup” podjetij) pomembno takrat, kadar sama nimajo dovolj kapitala ter likvidnih sredstev za financiranje poslovanja. Iz tega razloga posegajo po različnih oblikah financiranja (odkup terjatev, faktoring), ki podjetjem omogočata, da v sorazmerno kratkem času prejmejo sveža denarna sredstva.

Na ta način pripomorejo k stabilnosti denarnega toka in k izboljšanju likvidnosti. Nadaljnje smo omenili še dodaten ukrep, s pomočjo katerega je mogoče posredno izboljšati lastno likvidnost – preverba bonitetne ocene podjetja.